به اطلاع کلیه اساتید، کارکنان و دانشجویان محترم موسسه می رساند؛ از روز شنبه مورخ ۹۷/۳/۱۲ ساعت کاری بخش اداری موسسه شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۳-۸ و پنجشنبه ساعت ۱۲-۸ می باشد.