قابل توجه دانشجویان محترم درس طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری ساعت امتحان پایان ترم درس فوق در تاریخ ۹۷/۳/۲۸ از ساعت ۱۰ به ۱۴ تغییر یافت.