به اطلاع کلیه اساتید محترم می رساند با توجه به الودگی هوا روز چهارشنبه مورخ ۹  خرداد ماه ساعت شروع کلاس ها و شروع به کار درموسسه ازساعت ۹/۳۰ صبح خواهد بود.