امتحان میان ترم درس مدیریت استراتژیک پیشرفته جناب آقای دکتر کوشازاده چهارشنبه ۱۳۹۷/۳/۹ جناب آقای دکتر کوشازاده ساعت ۲۰-۱۸ برگزار می گردد.