دانشجویان  محترم درس تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم جهت بازدید علمی روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۳/۹ ساعت ۱۲ در محل موسسه حضور بهم رساننند