کلاس جبرانی اصول حسابداری ۲ جناب آقای لشکری  دوشنبه ۹۷/۳/۷ ساعت ۱۴ برگزار می گردد.