امتحان روان خوانی زبان استاد محترم سرکارخانم عسگرپور روز یکشنبه مورخ ۹۷/۳/۶ ساعت ۱۰ برگزار می گردد.