کلاس اخلاق و احکام کسب و کار جناب آقای دکتر خدیوی پنجشنبه ۹۷/۳/۱۰ برگزار می گردد.