براساس اعلام ریاست محترم اداره دانشجویان بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد و مطابق دستورالعمل ثبت نام، دانشجویان محترمی که فاقد روادید و اقامت تحصیلی می باشند، اجازه شرکت در امتحانات نیمسال دوم تحصیلی ۹۷ -۹۶ را ندارند..

لذا دانشجویان فوق جهت انجام اقدامات لازم کنسولی سریعا به امور آموزش موسسه مراجعه فرمایند.