کلاس جبرانی درس پویایی گروه سرکارخانم طالبی چهارشنبه مورخ ۹۷/۲/۲۶ ساعت ۱۱/۳۰-۹/۳۰ جهت هر دو گروه در کلاس ۱۰۴ برگزار می گردد.