کلاس جبرانی جناب آقای کوشازاده سه شنبه ۹۷/۲/۲۵ ساعت ۱۴-۱۲ در کلاس ۱۱۵ برگزار می گردد.