کلاس جبرانی سرکارخانم طالبی چهارشنبه مورخ ۹۷/۲/۲۶ ساعت ۱۲-۸ در کلاس ۱۰۶ برگزار می گردد.