کلاس جبرانی سرکارخانم عطاری سه شنبه مورخ ۹۷/۲/۲۵ ساعت ۱۲-۸ در کلاس ۱۰۲ برگزار می گردد.