کلاس جبرانی درس فیزیولوژی آقای ذوالفقاری چهارشنبه مورخ ۹۷/۲/۲۶ ساعت ۱۴-۱۰ در کلاس ۱۱۲ برگزار می گردد.