کلاس جبرانی درس اخلاق حرفه ای در مدیریت استاد محترم جناب آقای کوشازاده روز شنبه مورخ ۹۷/۲/۲۲ ساعت ۱۶ تا ۱۹/۳۰  در کلاس ۱۱۲ برگزار می گردد.