کلاس جبرانی درس مدیریت استراتژیک پیشرفته استاد محترم جناب آقای کوشازاده روز دوشنبه مورخ ۹۷/۲/۲۴ ساعت ۱۶ تا ۱۹/۳۰ در کلاس ۱۱۰ برگزار می گردد.