با عنایت به اینکه به موجب ردیف۱۸ تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ (موضوع درآمد حاصل از جرائم و مجازات ورود واقامت غیرمجاز اتباع خارجی موضوع ردیف ۱۵۱۱۲) به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده است که بابت هریک از اتباع خارجی که بیش از مدت روادید و اقامت صادره به صورت غیرمجاز در کشور اقامت نماید، روزانه چهارصدوپنجاه هزار ریال (۴۵۰۰۰۰ ریال) دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور(نزد خزانه داری کل) واریز نماید.لذا دانشجویان محترم غیر ایرانی جهت اخذ روادید و پروانه اقامت تحصیلی اقدام ، تا مشکلی از لحاظ تاخیر اقامت به وجودنیاید.