کلیه پذیرفته شدگان غیرایرانی اعم از جدید یا شاغل به تحصیل قبلی؛ به منظور ثبت اطلاعات و بارگذاری مدارک اقامتی و تحصیلی خویش از تاریخ ۱۳۹۷/۲/۲۲ به آدرس سایت www.saorg.ir مراجعه وکد رهگیری دریافت نمایند. لازم به ذکر است از تاریخ ۱۳۹۷/۳/۱۹ ارائه هر گونه خدمات کنسولی به دانشجویان فوق منوط به ثبت اطلاعات تحصیلی و اقامتی در سامانه تمرکز ثبت نام و استعلام اتباع غیر ایرانی می باشد.

در صورت عدم اخذ گذرنامه و روادید و اقامت تحصیلی توسط دانشجو ادامه تحصیل اتباع مذکور، فاقد وجاهت قانونی  بوده و مسئولیت و تبعات حقوقی آن به عهده شخص دانشجو می باشد.