دانشجویان محترمی که در نیمسال اول ۹۸-۹۷ مجموع واحد باقیمانده آنها ۳۰ واحد می باشد،جهت درخواست دروس برای ترم تابستان تا پایان اردیبهشت ماه به امورآموزشی موسسه مراجعه فرمایند.شایان ذکر است ترم تابستانی فقط به کسانی که قبلا درخواست داده باشند تعلق می گیرد.