کلاس جبرانی درس اقتصاد خرد جناب آقای حسین زاده شنبه مورخ ۹۷/۲/۱ ساعت ۱۹-۱۶ برگزار می گردد.