تاریخ شروع امتحانات نیمسال دوم ۹۷-۹۶ ،۱۳۹۷/۳/۲۸ می باشد.