کلاس جبرانی درس تجزیه وتحلیل جناب آقای صالحی چهارشنبه مورخ ۹۶/۳/۳ ساعت ۱۷ برگزار می گردد.