به اطلاع خواهران شرکت کننده در بازدیداز پارک موضوعی و فرهنگسرای زیارت می رساند به علت سرمای هوا این بازدید امروز لغو می باشد