به منظور دسترسی به پایگاه علمی، آموزشی و اطلاع رسانی پیشگیری و ارتقای سطح دانش عمومی در زمینه پیشگیری اعتیاد به نشانی www.pishgirienovin.ir و www.pishgirienovin.com مراجعه نمائید.