دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد که ۲ نیمسال مشروط گردیده اند، سریعا به امور آموزشی مراجعه نمایند.