دانشجویان مقطع کارشناسی که ۳ نیمسال مشروط گردیده اند، سریعا به امور آموزشی مراجعه نمایند.