براساس آئین نامه آموزشی، دانشجویانی که انتخاب واحد ننموده اند، منصرف از تحصیل شناخته می شوند.لذا اینگونه دانشجویان جهت روشن شدن وضعیت تحصیلی خود سریعا به امورآموزشی مراجعه نمایند.