دانشجویان محترم کارشناسی ارشد ورودی ۹۴که برای تمدید سنوات نیمسال دوم ۹۷-۹۶ اقدام ننموده اند، سریعا به امور آموزشی موسسه مراجعه فرمایند.