کلاس مباحث جدید در آسیب شناسی روانی جناب آقای دکتر غیور جهت ورودی ۹۵ پنجشنبه ساعت ۱۲-۱۰ برگزار می گردد.