قابل توجه دانشجویان محترم؛ خواهران دانشجو متقاضی درس تربیت بدنی ۱ کلاس روز سه شنبه ساعت ۱۰ به امور آموزشی موسسه مراجعه فرمایند.