قابل توجه دانشجویان محترم؛ درس ورزش ۱ گروه برادران به روز یکشنبه ساعت ۱۰ منتقل گردید.