قابل توجه دانشجویان محترم؛ درس تربیت بدنی ۱ گروه ۶ برادران به روز چهارشنبه ساعت ۱۶ منتقل گردید.