درس تاریخ اسلام گروه برادران به دلیل عدم رسیدن کلاس به حد نصاب لازم حذف گردید.