حضرت محمد(ص): کور آن نیست که چشمش نابینا باشد، کور آن است که دیده بصیرتش کور باشد.
روز عصای سفید بر تمامی روشن دلان عزیز ایران اسلامی مبارک باد.