به اطلاع دانشجویان خواهرعلاقمند به شرکت در اردوی ارتکند می رساند به علت استقبال دانشجویان از اردوی یکروزه و برودت هوا، اسکان شب در ارتوکند لفو گردید. لذا این اردو در روز پنجشنبه مورخ ۲۰/۷/۹۶ از ساعت ۷:۳۰ صبح الی ۱۹:۳۰ برگزار خواهد گردید. و هزینه ثبت نام هردانشجو ۱۰۰۰۰تومان می باشد. دانشجویان علاقمند به شرکت حداکثر تا تاریخ ۱۹/۷/۹۶ مهلت دارند ثبت نام نمایند. زمان حرکت روز پنجشنبه راس ساعت ۷:۳۰ صبح می باشد .