دانشجویان محترم دروس روابط صنعتی و فنون تجزیه و تحلیل به دلیل نرسیدن به حد نصاب برگزار نمی گردد.