–   تصاویر جشن موعود روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۱ تالار شهر ، با حضور دانشجویان محترم موسسه