ضروری است کلیه دانشجویان ورودی ۹۶ و ۹۵ مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی که رشته مقطع قبلی آنها با رشته قبولیشان متفاوت است، جهت انتخاب درس پیشنیاز ( کاربرد مقدماتی روشهای تشخیص) دربازه حذف و اضافه اقدام نمایند .