ضروری است کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی ورودی ۹۵ و ۹۶ که رشته مقطع قبلی انها با رشته قبولیشان متفاوت است، جهت انتخاب دروس پیشنیاز ( تحقیق در عملیات و مدیریت مالی ) در بازه حذف و اضافه اقدام نمایند .