تاریخ حذف و اضافه از روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۰ لغایت روز پنج شنبه ۱۳۹۶/۷/۱۳