دانشجویان محترمی که وضعیت تحصیلی آنها اخراج آموزشی و یا پایان سنوات تحصیلی و … می باشد و نیاز به بررسی پرونده در کمیسیون موارد خاص استانی دارند، حداکثر تا روز دوشنبه مورخ ۹۶/۲/۲۵ با همراه داشتن اصل فیش واریزی به آموزش موسسه مراجعه نمایند