روز شنبه مورخ ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۶ آغاز هفته فرد آموزشی می باشد .
امور آموزشی موسسه