زمان انتخاب واحد تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ۹۶/۶/۲۳ تمدید شد.