ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشدتا پایان وقت اداری روز پنجشنبه ۹۶/۶/۲۳ تمدید شد.