دانشجویان مشروطی* که تاکنون در خواست اعاده به تحصیل نداده اند جهت درخواست اعاده به تحصیل به اداره آموزش مراجعه نمایند در غیر اینصورت عواقب ناشی از عدم مراجعه بر عهده دانشجو میباشد .

* دانشجویان دو ترم مشروطی متوالی یا غیر متوالی مقطع کارشناسی ناپیوسته ، کارشناسی ارشد اخراج هستند

* دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته سه ترم مشروطی (متوالی و غیرمتوالی) اخراج هستند