دانشجویان محترم غیر ایرانی،که فاقد گذرنامه و ویزای تحصیلی می باشند، سریعا به امور آموزشی موسسه مراجعه فرمایند.