قابل توجه دانشجویان محترم درس اخلاق و احکام کسب وکار مقطع کارشناسی ارشد ، استاد محترم جناب آقای دکتر عبد خدایی ، تایخ امتحان از ۹۶/۴/۷ به ۹۶/۴/۱۸ ساعت ۸ صبح تغییر یافت.