امتحان روشهای تحقیق در روانشناسی مقطع کارشناسی ارشد، پنج شنبه ۹۶/۴/۱ ساعت ۱۲ برگزار می گردد.