امتحان پایان ترم درس حسابداری صنعتی ۲ مورخ ۹۶/۴/۱۱ از ساعت ۸صبح  به ۱۱ ظهر تغییر یافت.