۱۰ خرداد مصادف با ۳۱ می روز جهانی بدون دخانیات گرامی باد.